Tin tức - Sự kiện

Văn bản
Nghị định 99/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học


Nghị định 59/2019/NĐ-CP Quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng


Luật số 25/2018/QH14 - LUẬT TỐ CÁO


Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019


Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐTngày 20 tháng 12 năm 2016 Về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo


Quyết định số 146/QĐ-ĐHM-TC ngày 24/4/2013 Thành lập Phòng Thanh tra

Viện trưởng Viện ĐHM ban hành ngày 24 tháng 4 năm 2013


Quyết định số 190/QĐ-ĐHM-TC ngày 14/5/2013 ban hành kèm theo Quy định về tổ chức, hoạt động của Phòng Thanh tra.

Viện trưởng Viện ĐHM ban hành ngày 14 tháng 5 năm 2013


THÔNG TƯ SỐ 39/2013/TT-BGDĐT CỦA BGDĐT: HƯỚNG DẪN VỀ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 04 tháng 12 năm 2013


Luật số 56/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT THANH TRA

Quốc hội ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010


Nghị định số 86/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 09 năm 2011


Nghị định số 07/2012/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

Chính phủ ban hành ngày 09 tháng 02 năm 2012