Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Kế hoạch số 418/KH-ĐHM ngày 16/02/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội V/v Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.

Chi tiết: http://thanhtra.hou.edu.vn/files/files/DHM%20418%20KH%20trien%20khai%20cong%20tac%20phong%20chong%20tham%20nhung%2C%20tieu%20cuc%20nam%202022.pdf