Liên hệ

Phòng Thanh tra
Phòng B1.4 - Nhà B101 Nguyễn Hiền , Bách Khoa, Hà Nội
Điện thoại: 024.36230210 
Website:thanhtra.hou.edu.vn
Email:thanhtradhm@hou.edu.vn