Liên hệ

Phòng thanh tra - pháp chế
Phòng B17 - Nhà B101 Nguyễn Hiền , Bách Khoa, Hà Nội
Điện thoại: 043.6230210 - Fax:
Website:www– Email: thanhtradhm@hou.edu.vn