Quyết định và Quy trình thanh tra, kiểm tra nội bộ của Trường Đại học Mở Hà Nội

 

Chi tiết Quy trình thanh tra, kiểm tra nội bộ được đính kèm theo link dưới đây:

https://drive.google.com/open?id=1-BDjfDyKGF1wtWA-dM-9pVWTvRC76c3U