Luật số 25/2018/QH14 - LUẬT TỐ CÁO

Luật tố cáo - Luật số 25/2018/QH14

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018.

https://drive.google.com/open?id=1ixj6L-LDdt36yr116RNhVTlUQodd4Fyw