Công văn 920/ĐHM V/v Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19