Nghị định 99/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ.

https://drive.google.com/open?id=1xfm8aIsTZ_13qAgilsa1jlYlLV2LtRB9