Cơ cấu tổ chức

1. ThS. Khổng Thị Uyên - Trưởng phòng

- Phụ trách chung các hoạt động của Phòng.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Viện trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó.

- Ký các văn bản, công văn của Phòng, ký nháy các văn bản, quyết định thanh tra trình lãnh đạo Viện.

- Kiến nghị xử lý vi phạm sau thanh tra.

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch công tác, việc thực hiện pháp luật, quy chế, quy định của các đơn vị:

+  Phòng Kế hoạch - Tài chính

+  Phòng Nghiên cứu khoa học-Hợp tác Quốc tế

+  Phòng Công tác chính trị & sinh viên

+  Khoa Kinh tế

+  Khoa Đào tạo sau Đại học

+  Khoa Đào tạo Từ xa

+  Bộ môn Giáo dục thể chất

+ Trung tâm Phát triển Đào tạo

- Chủ trì xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Viện trưởng hoặc cơ quan thanh tra cấp trên.

- Tham gia vào các ban/tổ thanh tra, kiểm tra khi có quyết định của Viện trưởng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

2.  ThS. Lê Thị Thu Hà – Chuyên viên

- Công tác hành chính, văn phòng;

- Quản lý tài sản của phòng;

- Thống kê, lưu trữ công văn đi, đến và các biên bản thanh tra tổ chức thi, chấm thi tuyển sinh và tốt nghiệp của tất cả các loại hình đào tạo của Viện;

-  Công tác công đoàn;           

- Tham gia công tác đảm bảo chất lượng của phòng;

- Phụ trách ghi biên bản trong các cuộc họp về Đảng và chính quyền của Phòng;

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch công tác, việc thực hiện pháp luật, quy chế, quy định của các đơn vị:

+ Trung tâm Thông tin thư viện

+  Khoa Công nghệ thông tin

+  Khoa Công nghệ Điện tử - Thông tin

+  Khoa Công nghệ sinh học

+  Khoa Du lịch

+  Khoa Tiếng Anh

- Tham gia vào các ban/tổ thanh tra, kiểm tra khi có quyết định của Viện trưởng.

-  Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng giao.

3. ThS. Vũ Thị Thịnh – Chuyên viên

- Phụ trách công tác thanh tra;

- Theo dõi, cập nhật, nghiên cứu văn bản của cấp trên về công tác thanh tra;

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch thanh tra, thanh tra đột xuất, thanh tra thi và thanh tra các mặt công tác khác;

- Tham mưu giải quyết và lưu trữ hồ sơ về đơn thư, tiếp công dân;

- Tham mưu thực hiện báo cáo định kỳ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện luật phòng chống tham nhũng;

- Đầu mối lưu trữ kết quả thẩm định và xác minh bằng gốc của sinh viên hệ  đào tạo Từ xa từ năm 2014 trở về trước;

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch công tác, việc thực hiện pháp luật, quy chế, quy định của các đơn vị:

+  Trung tâm Học liệu

+  Trung tâm Hợp tác Đào tạo

+  Khoa Tạo dáng công nghiệp

+  Khoa Kiến trúc

+  Khoa Tài chính - Ngân hàng

+  Khoa Tiếng Trung Quốc

- Tham gia vào các ban/tổ thanh tra, kiểm tra khi có quyết định của Viện trưởng.

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng giao.

Trên đây là bản phân công nhiệm vụ tạm thời có thể thay đổi tùy theo tình hình, yêu cầu của Phòng và Viện.

Thực hiện từ ngày 01 tháng 11 năm 2017.