Phân công nhiệm vụ Phòng Thanh tra - Pháp chế

   

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh tra-Pháp chế;

Căn cứ biên bản họp phòng Thanh tra - Pháp chế ngày 04/6/2018 về việc thống nhất phân công nhiệm vụ cho viên chức phòng Thanh tra - Pháp chế,

Phòng Thanh tra-Pháp chế phân công nhiệm vụ cho viên chức trong phòng như sau:

1. Khổng Thị Uyên - Trưởng Phòng

- Phụ trách chung các hoạt động của Phòng.

- Chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra, pháp chế hàng năm trình Viện trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó.

- Ký các văn bản, công văn của Phòng, ký nháy các văn bản, quyết định thanh tra trình lãnh đạo Viện.

- Theo dõi thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra

- Kiến nghị xử lý vi phạm sau thanh tra.

- Chủ trì, thực hiện công tác tiếp công dân.

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch công tác, việc thực hiện pháp luật, quy chế, quy định của khối các Phòng, Ban, Trung tâm.

- Trực tiếp phụ trách công tác pháp chế, công tác đảm bảo chất lượng của phòng.

- Tham gia vào các Ban/Tổ thanh tra, kiểm tra khi có quyết định.

- Phân công nhiệm vụ cho viên chức của Phòng và báo cáo công tác của phòng theo tuần, tháng, quý, năm và năm học.

- Thực hiện công tác bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra.

- Tham gia công tác Đảng, Công đoàn của Viện theo sự phân công của tổ chức.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

2. Bà  Vũ Thị Thịnh – Phó trưởng Phòng

- Phụ trách công tác thanh tra.

- Theo dõi, cập nhật, nghiên cứu văn bản của cấp trên về công tác thanh tra.

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng xây dựng kế hoạch thanh tra, thanh tra đột xuất, thanh tra thi và thanh tra các mặt công tác khác.

- Thực hiện báo cáo, kết luận các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất.

- Chủ trì, thực hiện công tác tiếp công dân.

- Tham mưu giải quyết và lưu trữ hồ sơ về đơn thư, tiếp công dân.

- Thực hiện báo cáo định kỳ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện luật phòng chống tham nhũng.

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch công tác, việc thực hiện pháp luật, quy chế, quy định của khối các Khoa.

- Tham gia vào các Ban/Tổ thanh tra, kiểm tra khi có quyết định.

- Tham mưu về công tác bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra

- Tham gia công tác pháp chế

- Phụ trách Website của Phòng.

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng giao.

3. Ông Nguyễn Thanh Sơn – Chuyên viên

- Quản lý tài sản của phòng.

- Ghi biên bản họp Chi bộ, theo dõi thu, chi đảng phí của Chi bộ.

- Theo dõi, cập nhật, nghiên cứu văn bản của cấp trên về giáo dục.

- Tham gia xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

- Tham gia công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư.

- Tham gia thực hiện báo cáo định kỳ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện luật phòng chống tham nhũng.

- Dự thảo báo cáo, kết luận các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất.

- Tham gia vào các Ban/Tổ thanh tra, kiểm tra khi có quyết định.

- Thực hiện lập bảng thống kê về các cuộc thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, tiếp công dân theo năm học để phục vụ cho công tác tổng hợp, báo cáo.

- Tham gia công tác pháp chế.

-  Tham gia quản lý Website của Phòng.

-  Thực hiện công tác của Tổ công đoàn: Chấm công và thanh toán lương tăng thêm hàng tháng, thu nộp công đoàn phí và các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động Tổ công đoàn.

- Tham gia công tác Đảng, Công đoàn của Viện theo sự phân công của tổ chức.

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo phòng giao.

4. BàQuỳnh Mai – chuyên viên

- Thực hiện công tác hành chính, văn phòng: ghi biên bản các cuộc họp phòng, thống kê, lưu trữ công văn đi, đến và các tài liệu liên quan đến các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất; Lấy số và nhân bản văn bản.

- Hàng ngày kiểm tra hòm thư góp ý, kiểm tra mail của phòng và tiếp nhận công văn đến báo cáo Lãnh đạo phòng.

- Tham gia vào các Ban/Tổ thanh tra, kiểm tra khi có quyết định.

- Chuẩn bị hồ sơ, biểu mẫu cho các thành viên tham gia các Ban/Tổ thanh tra, kiểm tra.

- Tham gia công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư.

- Tham gia công tác pháp chế.

- Tham gia công tác đảm bảo chất lượng của phòng.

- Thanh toán chi thường xuyên của phòng và thanh toán chế độ cho các Ban/Tổ thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất.

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo phòng giao.

Trên đây là bản phân công nhiệm vụ tạm thời có thể thay đổi tùy theo tình hình của Phòng và yêu cầu Viện.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 4 tháng 6 năm 2018.