Quy trình thực hiện công tác công tác thanh tra của Trường Đại học Mở Hà Nội (ban hành kèm Quyết định số 2716/QĐ-ĐHM)

Quy trình thực hiện công tác công tác thanh tra của Trường Đại học Mở Hà Nội (ban hành kèm Quyết định số 2716/QĐ-ĐHM ngày 02/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết:

http://thanhtra.hou.edu.vn/files/files/DHM%202716%20QD%20ban%20hanh%20Quy%20trinh%20thuc%20hien%20ctac%20Thanh%20tra.pdf