Nghị định 59/2019/NĐ-CP Quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng

Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ.

https://drive.google.com/open?id=1PBHK4mWwFBUQEjnQ0E_XTmx5-djhVpd4