Lịch sử phát triển

Để đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục đại học theo định hướng của của Chính phủ, ngày 25/01/2011 Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký quyết định thành lập Phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (TTKT&ĐBCL). Thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường Trung cấp chuyên nghiệp, Viện Đại học Mở Hà Nội đã quyết định tách chức năng thanh tra khỏi Phòng TTKT&ĐBCL và thành lập đơn vị mới. 

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 146/QĐ-ĐHM-TC ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội. 

Đầu tháng 5 năm 2013 Phòng Thanh tra bắt đầu đi vào hoạt động. Mặc dù là đơn vị mới thành lập nhưng lãnh đạo và cán bộ Phòng Thanh tra đều là những cán bộ quản lý, giảng viên đã có thời gian công tác khá lâu trong ngành Giáo dục và tại Viện Đại học Mở Hà Nội.

Trong giai đoạn này, Phòng Thanh tra đã đồng hành trong mọi hoạt động với Nhà trường, với các Khoa, các Phòng và các Trung tâm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Phòng Thanh tra – Pháp chế được đổi tên từ Phòng Thanh tra theo Quyết định số 405/QĐ-ĐHM ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội. 

Việc giao thêm chức năng và nhiệm vụ mới thể hiện sự tin tưởng của Đảng Ủy, Ban Giám hiệu đối với những đóng góp của Phòng vào sự phát triển của Viện trong thời gian qua. Nhân sự của Phòng cũng được bổ sung thêm để đáp ứng nhiệm vụ mới.

 

Theo "Chiến lược phát triển của Viện Đại học Mở Hà Nội giai đoạn 2017-2026, tầm nhìn đến 2035" Phòng Thanh tra - Pháp chế được đổi tên thành Phòng Thanh tra theo Quyết định số 2319/QĐ-ĐHM ngày 10 tháng 7 năm 2018.