Quy định về công tác kiểm tra của Trường Đại học Mở Hà Nội (Quyết định số 2715/QĐ-ĐHM ngày 02/6/2021)

Quy định về công tác kiểm tra của Trường Đại học Mở Hà Nội (ban hành kèm Quyết định số 2715/QĐ-ĐHM ngày 02/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội)

Chi tiết:

http://thanhtra.hou.edu.vn/files/files/DHM%202715%20QD%20ban%20hanh%20Quy%20dinh%20ve%20ctac%20kiem%20tra.pdf