CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 146/QĐ-ĐHM-TC ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội (Tiền thân là Phòng Thanh tra - Khảo thí & Đảm bảo chất lượng được thành lập ngày 25/11/2011).

 

I. Vị trí và chức năng

 

Phòng Thanh tra là đơn vị chức năng thuộc Trường Đại học Mở Hà Nội, tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật.

 

II. Nhiệm vụ

 

1. Thanh tra, kiểm tra

 

- Tham mưu xây dựng các văn bản quản lý nội bộ về công tác thanh tra, kiểm tra trình Hiệu trưởng ban hành. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ trình Hiệu trưởng phê duyệt;

 

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, quy chế, quy định và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, tổ chức và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng theo kế hoạch và đột xuất;

 

- Làm đầu mối phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan về công tác thanh tra, kiểm tra;

 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ cho cán bộ tham gia công tác thanh tra, kiểm tra của Trường;

 

- Theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra, báo cáo Hiệu trưởng việc thực hiện kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra.

 

2. Tiếp công dân, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo

 

- Tham mưu xây dựng các văn bản quản lý nội bộ về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo trình Hiệu trưởng ban hành;

 

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định;

 

- Tham mưu giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Trường theo quy định của pháp luật.

 

3. Công tác phòng, chống tham nhũng

 

- Theo dõi, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong Nhà trường;

 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

 

4. Phối hợp thực hiện nghiệp vụ thanh tra

 

Phối hợp với Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ, Uỷ ban kiểm tra công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân thực hiện những nội dung liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn theo quy định.

 

5. Quản lý đội ngũ cán bộ của đơn vị theo sự phân cấp của Trường; Tổ chức đánh giá cán bộ thuộc đơn vị và tham gia đánh giá cán bộ quản lý theo quy định.

 

6. Quản lý tài sản được Nhà trường giao sử dụng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và các quy định khác của Trường.

 

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.