CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

              Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 146/QĐ-ĐHM-TC ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội. (Tiền thân là Phòng Thanh tra - Khảo thí & Đảm bảo chất lượng được thành lập ngày 25/11/2011).

 

1. Vị trí và chức năng

 

Phòng Thanh tra là đơn vị chức năng thuộc Trường Đại học Mở Hà Nội, tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ tại Trường trong các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường.

 

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

 

a. Thanh tra

 

- Xây dựng kế hoạch thanh tra định kỳ và đột xuất trình Hiệu trưởng phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện thanh tra thực hiện pháp luật, quy chế, quy định, nhiệm vụ được giao. đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng, theo kế hoạch và đột xuất;

- Kết luận thanh tra và giám sát việc thực hiện các kết luận, xử lý sau thanh tra;

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

 

b. Kiểm tra, giám sát

 

- Tổ chức thực hiện kiểm tra định kỳ đối với các hoạt động chuyên môn của Trường theo lĩnh vực quản lý theo kế hoạch;

- Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm tra;

- Hướng dẫn việc thực hiện tự kiểm tra tại các đơn vị thuộc Trường. Phối hợp và hỗ trợ về chuyên môn cho hoạt động của các Ủy ban kiểm tra, Ban Thanh tra nhân dân của Trường;

- Thực hiện việc giám sát đối với các tổ chức, cá nhân thuộc Trường trong mọi hoạt động đảm bảo đúng pháp luật, quy định, quy chế của Trường, đề xuất giải pháp và hướng giải quyết khi phát hiện việc không tuân thủ đúng.

 

c. Phòng chống tham nhũng và tuyên truyền , nâng cao nhận thức

 

- Đầu mối tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ; Xây dựng đội ngũ cộng tác viên làm công tác thanh tra của Trường; Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra do cơ quan cấp trên và cơ quan chuyên môn tổ chức;

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng;

- Thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống tham nhũng trong toàn trường.