CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Viện Đại học Mở Hà Nội được thành lập ngày 03/11/1993 theo Quyết định 535/TTg của Thủ tướng Chính phủ:
- Viện Đại học Mở Hà Nội là một trường đại học công lập hoạt động trong hệ thống các trường đại học quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý. 
- Viện Đại học Mở Hà Nội là cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu với các loại hình đào tạo từ xa, đào tạo tại chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của xã hội, góp phần tăng tiềm lực cán bộ khoa học - kỹ thuật cho đất nước.

Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 146/QĐ-ĐHM-TC ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội.

 

1. Chức năng 

Phòng thanh tra là đơn vị chức năng, trực thuộc Viện Đại Học Mở Hà Nội, với chức năng tham mưu giúp Viện trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Viện trưởng nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý của Viện để kiến nghị biện pháp khắc phục, phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của Viện; giúp đơn vị, tổ chức cá nhân trong Viện thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục và chính sách, pháp luật liên quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật.

 

2. Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Viện trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó theo quy định của pháp luật;

- Thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Viện trưởng;

- Giúp Viện trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

- Giúp Viện trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Làm đầu mối giúp Viện trưởng phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra;

- Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về các công tác thanh tra; công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của nhà trường theo yêu cầu của Viện trưởng và Thanh tra cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao