Văn bản

Luật số 56/2010/QH12 của Quốc hội : LUẬT THANH TRA

Quốc hội ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010

Quyết định số 146/QĐ-ĐHM-TC ngày 24/4/2013 Thành lập Phòng Thanh tra

Viện trưởng Viện ĐHM ban hành ngày 24 tháng 4 năm 2013