Công văn 3660/ĐHM V/v Thực hiện giãn cách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Công văn 3660/ĐHM ngày 24/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội V/v Thực hiện giãn cách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Chi tiết: http://thanhtra.hou.edu.vn/files/files/CV%20thuc%20hien%20gian%20cach%20phong%20chong%20dich%20benh%20Covid%2019.pdf