Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ năm 2023

Căn cứ Quyết định số 37/QĐ-ĐHM ngày 04/01/2023 của Hiệu trưởng về việc Ban hành Kế hoạch và Lịch công tác năm 2023 của Trường Đại học Mở Hà Nội, 

Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ năm 2023 cụ thể như sau: http://thanhtra.hou.edu.vn/files/files/37%20Ke%20hoach%20TTKT%202023%20ngang.pdf