Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023

Quyết định số 3539/QĐ-ĐHM ngày 29/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2022-2023 của Trường Đại học Mở Hà Nội.

Chi tiết: http://thanhtra.hou.edu.vn/files/files/3539%20KH%20TT%20KT.pdf