THÔNG TƯ SỐ 39/2013/TT-BGDĐT CỦA BGDĐT: HƯỚNG DẪN VỀ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 04 tháng 12 năm 2013