Quyết định số 190/QĐ-ĐHM-TC ngày 14/5/2013 ban hành kèm theo Quy định về tổ chức, hoạt động của Phòng Thanh tra.

Viện trưởng Viện ĐHM ban hành ngày 14 tháng 5 năm 2013