KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC NĂM 2023

Kế hoạch số 131/KH-ĐHM ngày 11 tháng 01 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội V/v Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Chi tiết: http://thanhtra.hou.edu.vn/files/files/DHM%20131%20KH%20PCTN%202023.pdf