Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT V/v ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học

Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học

Chi tiết Quy chế đào tạo trình độ đại học: http://thanhtra.hou.edu.vn/files/files/Quy%20che%20dao%20tao%20trinh%20do%20dai%20hoc%20TT%2008_2021.pdf