Một số hình ảnh Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ của Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2016