Thông tư 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 10 năm 2016 Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

Xem chi tiết tại đây