Hưởng ứng ngày pháp luật 9-11

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

        Số:  160  / KH-ĐHM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tổ chức tuyên truyền pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016

 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch 698/KH-BGDĐT ngày 20/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành Giáo dục năm 2016, Viện Đại học Mở Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền pháp luật hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong toàn Viện năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên và học viên tại Viện Đại học Mở Hà Nội về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật (ngày 09 tháng 11 hằng năm), để Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong toàn Viện;

b) Thông qua các hoạt động này tiếp tục tuyên truyền về Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục và các lĩnh vực khác liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của nhà giáo, người học cũng như công tác quản lý của Nhà trường.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật phải được thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ trọng tâm của Viện;

b) Giới thiệu Bộ luật Dân sự 2015 tới toàn thể cán bộ, viên chức góp phần đưa các quy định của Bộ luật sớm đi vào cuộc sống. 

II. CHỦ ĐỀ NGÀY PHÁP LUẬT NĂM  2016 VÀ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề

            Nâng cao năng lực thực thi pháp luật và giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ chấp hành pháp luật, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

2. Khẩu hiệu

“Cán bộ, sinh viên, học viên Viện Đại học Mở Hà Nội gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”

III. THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC

  1. Thời gian

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tổ chức kết hợp với công tác chuyên môn của Nhà trường trong năm học 2016-2017 và tập trung cao điểm trong thời gian 01 tuần, bắt đầu từ ngày 07/11 đến hết ngày 12/11 năm 2016.

2. Nội dung

a) Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với cán bộ và giảng viên trên Website của Viện. Căng băng rôn “Cán bộ, sinh viên, học viên Viện Đại học Mở Hà Nội gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật” tại cơ sở 1 của Viện và cơ sở 2 của các Khoa.

b) Lựa chọn nội dung tuyên truyền các chủ trương quy định về chủ quyền, biển đảo; pháp luật về an toàn giao thông; phòng chống tội phạm; luật phòng chống tác hại của thuốc lá; Luật an toàn thông tin mạng; Luật dân sự 2015... để làm nội dung học tập và tuyên truyền.

3. Hình thức

 Trong thời gian cao điểm (07/11/2016 - 12/11/2016), Viện sẽ căng băng rôn, khẩu hiệu từ ngày 07/11/2016 đến hết ngày 12/11/2016 và tổ chức Tọa đàm giới thiệu Luật Dân sự 2015.

a) Đối với sinh viên: 

- Phòng công tác Chính trị và Sinh viên phối hợp với các Khoa tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa đối với sinh viên của Viện.

- Các Khoa không chuyên có thể tổ chức tuyên truyền với sinh viên trong môn học Pháp luật đại cương như giới thiệu một số quy định mới về Bộ luật Dân sự 2015 có liên quan đến hoạt động chuyên môn của các Khoa hoặc quyền lợi, nghĩa vụ của sinh viên…

- Khoa Luật tổ chức giới thiệu các quy định mới của Luật dân sự 2015 (theo Đề cương gửi kèm) và lựa chọn giới thiệu bổ sung nội dung các Luật mới nếu thấy phù hợp (Đề cương giới thiệu Luật an toàn thông tin mạng; Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật thống kê 2015; Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Luật trưng cầu ý dân…).

b) Đối với cán bộ, viên chức:

- Lãnh đạo các đơn vị thuộc Viện phối hợp cùng Tổ công đoàn tổ chức 01 buổi Tọa đàm tại đơn vị  giới thiệu Luật Dân sự 2015 theo đề cương. (Gửi kèm tại Website của Viện). Nội dung tuyên truyền có thể là 1 hoặc một số phần trong tài liệu tuyên truyền. Sau khi tổ chức tọa đàm, các đơn vị gửi Biên bản (bản cứng) buổi sinh hoạt chuyên đề này cho Phòng Thanh tra - Pháp chế.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm Phòng Thanh tra - Pháp chế

a) Xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật, đề xuất với Ban Giám hiệu nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam; cung cấp tài liệu theo nguồn Vụ pháp chế - Bộ GD&ĐT giới thiệu; hướng dẫn các đơn vị thuộc Viện tổ chức các hoạt động triển khai kế hoạch phù hợp, hiệu quả.

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai kế hoạch đã được duyệt và xây dựng báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai Ngày Pháp luật gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Pháp chế).

2. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Viện

 a) Phòng Công tác Chính trị sinh viên thiết kế băng rôn và treo khẩu hiệu “Cán bộ, sinh viên, học viên Viện Đại học Mở Hà Nội gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật” tại Cơ sở 1 của Viện từ ngày 07/11/2016 đến hết ngày 12/11/2016.

b) Trung tâm Công nghệ thông tin thiết kế băng rôn điện tử với khẩu hiệu trên và đăng tải tài liệu tuyên truyền do Phòng Thanh tra - Pháp chế cung cấp trên website của Viện.

c) Các đơn vị thuộc Viện: Tổ chức Tọa đàm, lồng ghép nội dung tuyên truyền và chủ đề Ngày pháp luật trong các hoạt động chuyên môn. Đánh giá và đóng góp ý kiến về cách thức triển khai Ngày Pháp luật tại Viện gửi về Phòng Thanh tra - Pháp chế (bản cứng có chữ ký của Trưởng đơn vị và bản mềm (nếu có) theo email: hanhnt@hou.edu.vn) trước ngày 17/11/2016.

d) Trong đợt cao điểm này, các Khoa chủ động kết hợp việc căng băng rôn, khẩu hiệu chung khi có cùng địa điểm cơ sở 2 trên tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời thông tin về Ban Giám hiệu (qua Phòng TT-PC) để cùng giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Viện trưởng (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Viện (để t/h);

- Lưu VT, Phòng TT- PC.

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

Trương Tiến Tùng