QĐ số 1287/QĐ-BGDĐT ngày 17/04/2015 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành kế hoạch của Bộ GDĐT triển khai thực hiện chỉ thị số 35CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Download Kế hoạch kèm Quyết định 1278 tại đây