QUYẾT ĐỊNH SỐ 558/QĐ-ĐHM NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2014 CỦA VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN TẠI VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download quy chế tại đây

 

Xem thông tư tại đây