Kế hoạch 116/KH-ĐHM Ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Viện Đại học Mở Hà Nội về tổ chức tuyên truyền pháp luật hướng ứng ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam