NGHỊ ĐỊNH SỐ 138/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ: QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC

Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 10 năm 2013