LUẬT THANH TRA 2022

Luật số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022 của Quốc hội (Luật Thanh tra) có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Chi tiết: http://thanhtra.hou.edu.vn/files/files/Luat-Thanh-tra%202022.pdf