Nội quy tiếp công dân 2021

Quyết định số 4272/QĐ-ĐHM ngày 24/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội V/v ban hành Nội quy tiếp công dân của Trường Đại học Mở Hà Nội. 

Chi tiết: http://thanhtra.hou.edu.vn/files/files/Qd%204272%20Noi%20quy%20TCD.pdf

(Thay thế Quyết định số 1471/QĐ-ĐHM ngày 23/4/2019)