Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh ĐH; tuyển sinh CĐ ngành Giáo dục Mầm non năm 2022

Công văn số 3738/BGDĐT-TTr ngày 09/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh ĐH; tuyển sinh CĐ ngành Giáo dục Mầm non năm 2022.

Chi tiết: http://thanhtra.hou.edu.vn/files/files/515_%2010_8_%203738%20HD%20TSINH%20DH%20CD%202022.pdf