Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thanh tra thuộc Trường Đại học Mở Hà Nội

Quyết định số 141/QĐ-ĐHM ngày 11/01/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội V/v ban hành Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thanh tra thuộc Trường Đại học Mở Hà Nội.

Chi tiết: http://thanhtra.hou.edu.vn/files/files/141%20QD%20chuc%20nang%20nhiem%20vu%20PTTRa%202022.pdf