Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ V/v Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra

Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ V/v Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Chi tiết: http://thanhtra.hou.edu.vn/files/files/06_2021_TT-TTCP_4909301.doc