Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ V/v Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ V/v Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Chi tiết: http://thanhtra.hou.edu.vn/files/files/Thong%20tu%2005%20TTCP%20quy%20dinh%20ve%20quy%20trinh%20xu%20ly%20don.pdf