Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ V/v Quy định quy trình tiếp công dân

Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ V/v Quy định quy trình tiếp công dân.

Chi tiết: http://thanhtra.hou.edu.vn/files/files/Thong%20tu%2004%20TTCP%20quy%20dinh%20ve%20quy%20trinh%20tiep%20cong%20dan.pdf