Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 của Thanh tra Chính phủ V/v Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành Thanh tra

 Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/2021 quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân do Thanh tra Chính phủ ban hành.

Chi tiết: http://thanhtra.hou.edu.vn/files/files/Thong%20tu%2001%20TTCP%20quy%20tac%20ung%20xu%202021.pdf