Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

           Văn bản hợp nhất số 04/BGDĐT-VBHN ngày 26/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v ban hành Thông tư quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

           Chi tiết văn bản theo đường link: http://thanhtra.hou.edu.vn/files/files/VBHN%20TT%2040-2013%20-%2025_2019%20-%2014_2021-final%20(2).pdf