Thông tư 14/2021/TT-BGDĐT Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT Quy định về Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 25/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019

Thông tư 14/2021/TT-BGDĐT Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT Quy định về Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 25/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết: http://thanhtra.hou.edu.vn/files/files/Thong%20tu%2014%20TCD.pdf