Thông tư 25/2019/TT-BGDĐT Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT Quy định về Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư 25/2019/TT-BGDĐT Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết: http://thanhtra.hou.edu.vn/files/files/Thong%20tu%2025%20TCD.pdf