Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT Quy định về Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Quy định về Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo

Chi tiết: http://thanhtra.hou.edu.vn/files/files/Thong%20tu%2040%20TCD.pdf