Thông tư số 02/2021/TT-TTCP Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ V/v Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Chi tiết: http://thanhtra.hou.edu.vn/files/files/Thong%20tu%2002TTCP.pdf