Luật số 42/2013/QH13 - LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

Luật Tiếp công dân - Luật số 42/2013/QH13

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2013.

Chi tiết: http://thanhtra.hou.edu.vn/files/files/luat%20tiep%20cong%20dan%202013.pdf