Công văn số 3563/ĐHM V/v Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 3563/ĐHM ngày 19/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội V/v Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

Chi tiết:http://thanhtra.hou.edu.vn/files/files/VB%203563.pdf