Hướng dẫn thanh tra/ kiểm tra công tác tuyển sinh trình độ ĐH; tuyển sinh trình độ CĐ ngành Giáo dục mầm non năm 2021

Công văn số 2909/BGDĐT-TTr ngày 12/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v Hướng dẫn thanh tra/ kiểm tra công tác tuyển sinh trình độ ĐH; tuyển sinh trình độ CĐ ngành Giáo dục mầm non năm 2021.

Chi tiết trong link sau: http://thanhtra.hou.edu.vn/files/files/Huong%20dan%20thanh%20tra%20kiem%20tra%20cong%20tac%20tuyen%20sinh%20trinh%20do%20DH%20tuyen%20sinh%20trinh%20do%20CD%20nganh%20GDMN%202021.PDF