Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tôt nghiệp THPT năm 2021

Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tôt nghiệp THPT năm 2021

Chi tiết trong link sau: http://thanhtra.hou.edu.vn/files/files/1318_BGDDT_QLCL.pdf