PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG THANH TRA - NĂM 2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

PHÒNG THANH TRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Số: 01/PTTr                                                                                  Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2021

                                                                        

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁN BỘ CỦA PHÒNG

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Phòng Thanh tra;

Căn cứ biên bản họp Phòng Thanh tra ngày 11/01/2021 về việc thống nhất phân công nhiệm vụ cho cán bộ Phòng Thanh tra,

Phòng Thanh tra phân công nhiệm vụ cho cán bộ trong Phòng như sau:

I. Bà Khổng Thị Uyên - Trưởng Phòng

1. Phụ trách chung các hoạt động của Phòng: Công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư. Ký các văn bản, công văn của Phòng, ký nháy các văn bản, quyết định thanh tra, kiểm tra trình Lãnh đạo trường.

2. Trực tiếp xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch.

3.Trực tiếp báo cáo công tác của Phòng theo quý, năm và năm học.

4. Kiến nghị xử lý vi phạm sau thanh tra, kiểm tra.

5. Trực tiếp phụ trách công tác đảm bảo chất lượng của phòng.

6. Tham gia vào các Đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh đơn thư khi có quyết định: Chủ trì việc lập kế hoạch; Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xác minh; Xây dựng báo cáo, kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra.

7. Cập nhật, nghiên cứu văn bản của cấp trên về giáo dục, chủ trì triển khai công tác bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra.

8. Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng trường, Công đoàn, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ cơ sở, Ban Khuyến học.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. Bà  Vũ Thị Thịnh – Phó trưởng phòng

1. Tham gia xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm.

2. Tham mưu giải quyết và trực tiếp phụ trách việc lưu trữ hồ sơ giải quyết đơn kiến nghị phản ánh, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân.

3. Trực tiếp phụ trách báo cáo định kỳ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác phòng, chống tham nhũng; Công tác giám sát của viên chức, người lao động đối với hoạt động của Trường.

4. Phụ trách Website của Phòng.

5. Tham gia vào các Đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh đơn thư khi có quyết định: Tham mưu lập kế hoạch; Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xác minh; Tham mưu xây dựng báo cáo, kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra.

6. Theo dõi, cập nhật, nghiên cứu văn bản của cấp trên về giáo dục, tham gia công tác bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra.

7. Thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Hội đồng trường.

8. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Trường và Trưởng phòng giao.

III. Ông Nguyễn Thanh Sơn

1. Quản lý tài sản của Phòng.

2. Tham gia vào các Đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh đơn thư khi có quyết định: Xây dựng dự thảo kế hoạch; Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xác minh theo phân công của Trưởng đoàn; Dự thảo báo cáo, kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra.

3. Tham mưu, dự thảo báo cáo giám sát của viên chức, người lao động đối với hoạt động của Trường.

4. Thực hiện công tác hành chính của Chi bộ, ghi biên bản họp Chi bộ, theo dõi thu, chi đảng phí của Chi bộ.

5. Cập nhật, nghiên cứu văn bản của cấp trên về giáo dục

6. Thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

7. Thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân.

8. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo phòng giao.

IV. BàQuỳnh Mai

1. Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng của Phòng: Thống kê, lưu trữ công văn đi, đến và các tài liệu liên quan đến các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất.

2. Thanh toán chi thường xuyên của Phòng; thanh toán chế độ cho các Đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh đơn thư theo kế hoạch và đột xuất; thanh toán chế độ cho các Đoàn công tác dự hội nghị, hội thảo, tập huấn về công tác thanh tra, kiểm tra.

3. Tham gia vào các Đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh đơn thư khi có quyết định: Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xác minh; Tham gia xây dựng báo cáo, kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra.

4. Theo dõi, thống kê các cuộc thanh tra, kiểm tra theo năm và năm học.

5. Chấm công và thanh toán lương tăng thêm hàng tháng cho cán bộ của Phòng.

6. Cập nhật, nghiên cứu văn bản của cấp trên về giáo dục.

7. Thực hiện nhiệm vụ của Tổ trưởng Tổ công đoàn.

8. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo phòng giao.

V. Ông Trịnh Tiến Hòa

1. Thực hiện công tác hành chính của Phòng: Ghi biên bản các cuộc họp Phòng; Lấy số, phô tô văn bản, tài liệu, bàn giao công văn cho các đơn vị; Chuẩn bị hồ sơ, biểu mẫu cho các thành viên tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh đơn thư; Hàng ngày kiểm tra hòm thư góp ý, kiểm tra mail của Phòng và tiếp nhận công văn đến báo cáo Lãnh đạo phòng. 

2. Đăng tin, bài, tài liệu lên Website của Phòng; Cập nhật lịch làm việc của các cá  nhân lên lịch tuần của Phòng .

3. Cập nhật, nghiên cứu văn bản của cấp trên về giáo dục. Tham mưu việc triển khai các văn bản của cấp trên về công tác thanh tra, kiểm tra; Tiếp công dân; Giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; Công tác phòng, chống tham nhũng.

4. Tham mưu, dự thảo báo cáo định kỳ về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh khiếu nại tố cáo, công tác phòng, chống tham nhũng. Theo dõi thống kê việc giải quyết đơn, tiếp công dân theo năm, năm học và tham gia lưu trữ hồ sơ giải quyết đơn.

5. Tham mưu, dự thảo báo cáo hoạt động của Phòng theo tuần, tháng.

6. Tham gia vào các Đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh đơn thư khi có quyết định: Xây dựng dự thảo kế hoạch; Thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, xác minh; Dự thảo báo cáo, kết luận thanh tra, thông báo kết quả kiểm tra; Tiếp nhận tài liệu của đối tượng được thanh tra, kiểm tra và bàn giao tài liệu của Đoàn thanh tra, kiểm tra cho bộ phận đảm bảo chất lượng của Phòng khi kết thúc các cuộc thanh tra, kiểm tra;

7. Theo dõi đôn đốc việc báo cáo thực hiện kết luận thanh tra và thông báo kết quả kiểm tra.

8. Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo phòng giao.

Trên đây là bản phân công nhiệm vụ của Phòng Thanh tra thực hiện từ ngày tháng 01 năm 2021. Lãnh đạo Phòng yêu cầu viên chức, người lao động của Phòng nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo Lãnh đạo Phòng để có điều chỉnh phù hợp.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Trường (để báo cáo);

- Đăng Website của Phòng;

- Lưu: P.TTr.

TM. LÃNH ĐẠO PHÒNG

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

                                                         

Khổng Thị Uyên