Thông tư 38/2020/TT-BGDĐT Quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình độ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ theo hình thực trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến

Thông tư 38/2020/TT-BGDĐT ngày 06/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo