Thông tư 19/2020/TT-BGDĐT Ban hành Quy định chế đạo báo cáo định kỳ thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư 19/2020/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

"Ban hành Quy định chế đạo báo cáo định kỳ thuộc phạm vị quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo"

http://thanhtra.hou.edu.vn/files/files/19_2020_TT_BGDDT.PDF

Phụ lục 1: http://thanhtra.hou.edu.vn/files/files/19_2020_TT_BGDDT_Phu%20luc%201.PDF

Phụ lục 2: http://thanhtra.hou.edu.vn/files/files/19_2020_TT_BGDDT_Phu%20luc%202.PDF