Nghị định 31/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo

Nghị định 31/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 5 năm 2019.

https://drive.google.com/open?id=1mDWWZYHQFpvMepntXIeGm_Y9TUcAM2F8