Luật số 02/2011/QH13 - LUẬT KHIẾU NẠI

QUỐC HỘI
_____

Luật số: 02/2011/QH13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
___________

 

LUẬT

KHIẾU NẠI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật khiếu nại.

https://drive.google.com/open?id=1O4nWn1EjFF5TbaLDLrw3gQgP-UbRN3hm